به سایت کلج خوش آمدید

                                                                                                                   If you cannot read the persian text on this web-site, please click    here

                                                        & follow the constructions

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

تو را دوست میدارم من....

 

تو را من دوست میدارم...

 

دوست دارم قلبت را که میتپد برایم

 

تو را بسیار دوست میدارم که صاحب آن قلبی

 

دوست داشتن را دوست دارم چرا که نثار تو میشود

 

عشق را دوست دارم چرا که کانال پیوند من و توست

 

خدا را دوست میدارم که هم او تو را بمن وصل میکند

 

تو را من دوست میدارم چرا که مظهر عشقی

 

خودم را من دوست دارم چرا که تو این خود را دوست داری

 

خود را دوست دارم چرا که هرآنچه را که تودوست داری برایم دوست داشتنی است

 

آغوش خود را دوست دارم چرا که تو آن را بهترین جا و امن ترین مکان نامیده ای

 

خشنود از خویشم چرا که تو عاشق او هستی

 

میبالم بر خود چرا که لایق عشق تو شده

 

زندگی را دوست دارم چرا که باتو هم معنا شده

 

نفس را دوست دارم چرا که در هرنفسم یاد تو تجلی گراست

 

هستی را دوست دارم چرا که تو در آن نهفته ای

 

دنیا را خواهانم چرا که مکان زندگی توست

 

زن را دوست دارم چرا که جنس توست

 

انسان را دوست دارم چرا که تو مظهر آنی 

 

خورشید را دوست دارم چرا که گرمی و نور تو را بیادم میاورد

 

ماه را دوست دارم چرا که مثل تو روشنی بخش تاریکی هایم هست

 

زیبائی را دوست دارم چرا که تو سمبل آن هستی

 

من حتی دوری را دوست دارم چون بخشی از وضعیت با تو بودن هست

 

فکر کردن را دوست دارم چون وسیله ای است برای یاد کردن از تو

 

بستن چشم را دوست دارم برای اینکه تو را درخیال جستجو کردن است 

 

باز کردن چشم را دوست دارم زیرا که هر بار امید به دیدن جمال تو دارد

 

تلفن را دوست دارم جون وسیله ای است برای رساندن صدایت به من

 

فیس بوک را دوست دارم چون نامه رسان پیام های توست

 

خیال را دوست دارم چون در آن غرق تو میشم

 

امید را دوست دارم چرا که آن را  در تو می یابم

 

نور را دوست دارم چرا که خود توئی

 

نوشتن را دوست دارم چرا که برای تو و از برای تو بکارش میبرم

 

خواندن را دوست دارم چرا که از تو میخوانم

 

یاد را دوست دارم چرا که تو را بمن نزدیک میکند 

 

راه را دوست دارم چرا که میپیمایمش برای رسیدن به تو

 

رسیدن را دوست دارم برای اینکه به تو ختم میشود

 

و مقصد را دوست دارم چرا که خود توئی

 

 تو را من دوست میدارم که امید فردای من هستی

 

تو را من دوست میدارم که دلیل زندگی ام هستی

 

تو را من دوست میدارم که......

 

11.11.11

 

 

 

نوشته های نظم گونه

 
 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi