Hør på meg

Hvordan opplever barn og unge i barnevernet at de blir hørt?

 

“HØR PÅ MEG” gir et sterkt og unikt innblikk i ungdommenes opplevelser av barnevernets beslutninger.

 Filmen tar barna på alvor og lytter til dem!

 

www.kallaj.com

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

                     

Hør på meg

 

Hvordan opplever barn og unge i barnevernet at de blir hørt?

 

Filmvisning

Tirsdag 4. september kl. 1400, Litteraturhuset

 

I dokumentarfilmen Hør på meg! møter vi Hedda, Thomas og Ruzzel, tre ungdommer og tre historier.

De forteller om hvordan de opplevde seg respektert og lyttet til før barnevernet bestemte hva som skulle skje med dem.

Hedda og Thomas ble ikke hørt og har vært utsatt for dramatiske tvangsflyttinger, uten forvarsel og gjennomført av politi. Ruzzel har en annen erfaring, hun ble hørt og fikk være med å velge.

Barn skal høres og meningene deres skal ha betydning.

Filmen stiller spørsmål ved barnevernets praksis i bruk av akutte flyttevedtak og rettsikkerheten til barna.

“HØR PÅ MEG” gir et sterkt og unikt innblikk i ungdommenes opplevelser av barnevernets beslutninger.

Filmen tar barna på alvor og lytter til dem!

Lengde 50 min | Regi: Janne Berge | Produsert av Feber Film

 

 

 

Klipp fra filmen

 

 

Premiere på dokumentarfilmen “Hør på meg”

 

 

Barneministeren var også der,

så filemen og hadde et kort innlegg

 

 

 

 

Fra Institutt for sosialfag Høgskolen i Telemark

var

instituttleder Ramona Lorentsen,

og følgende lærere

 Ketil Eide,

Bergit Haugland

Greta Sviggum 

og

 Saleh Mousavi

 

 

 

Her kan du se noen bilder fra denne samlingen

 

 

 

 

  

 

 

Janne Berge får blomster av instituttleder Ramona Lorentsen

 

Barnevern i et flerkulturelt samfunn

Barnevernspedagogutdanning gir deg kunnskap, holdninger og ferdigheter til å jobbe med utsatte barn og unge, deres familie og nærmiljø.

 

 

--------

 

Prosjektbeskrivelse – HØR PÅ MEG!

Pitch

Hør på meg!er en 40 minutters dokumentarfilm om tre barnevernbarns traumatiske opplevelse når de blir hentet av barnevern og politi og plassert i fosterhjem og institusjon. De blir ikke spurt eller lyttet til før barnevernet bestemmer at de må flytte. Dette til tross for at barna har klare rettigheter og skal bli hørt i slike situasjoner. Gjennom barnas historier, får vi et trist innblikk i hvordan norsk barnevern fortsatt i 2010, svikter og nedprioriterer barnas rettigheter. En ekspert på betydningen av barns medvirkning og deltagelse er bekymret for hvordan barnevernet behandler barna. Myndighetenes festtaler om hvor viktig det er at de det gjelder tas med på beslutningene, glemmes ofte når barnevernet fatter sine akuttvedtak. Barnevernets oppfatning og syn på hvordan de følger loven og håndterer akuttsituasjoner og plasseringer til barnas beste, er fjernt fra barnas opplevelser.

I siste del av filmen kommer barna og ungdommen med råd til barnevernet om hvordan de ønsker å bli hørt og spurt før barnevernet bestemmer hva som skal skje. Vi får se ulike måter å løse dette på i forskjellige situasjoner. Her er det flere nyttige tips å hente for voksne som skal snakke med barn om vanskelige ting. Hør på meg! er en sterkt og troverdig dokumentarfilm alle som arbeider eller skal arbeide i barnevernet bør se.

Bakgrunn for prosjektet

Det er stort behov for å rette fokus på barnas viktige stemmer og deltagelse i barnevernet. Fortsatt, i 2010, opplever mange barnevernsbarn at de ikke blir spurt og hørt før det gjøres alvorlig beslutninger for dem. Alle barn skal gjennom FNs Barnekonvensjon være sikret å bli hørt i forhold som berører dem. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1991, og i 2003 ble den en del av norsk lov. For barn i barnevernet er denne rettigheten spesielt viktig. Det er ikke bare beslutningene som da blir riktigere og bedre for barna. Prosessen barna går igjennom ved å være deltagere og bli lyttet til, har også en viktig terapeutisk virkning. At barn kan påføres traumer ved plasseringer er blitt mer kjent. I situasjoner der barna må flyttes, er det spesielt viktig at de opplever seg sett og lyttet til.

Barnevernsproffene er en gruppe på 24 ungdommer, fra 14 – 19 år, med lang erfaring fra å være i barnevernet. I 2009 la gruppen frem en rapport om sine opplevelser og erfaringer i barnevernet. Det er en sterk rapport som forteller oss at barnevernet har langt igjen før de oppfyller Barnekonvensjonen. Det er behov for å spre denne kunnskapen og endre barnevernsarbeideres holdninger på dette området. Fortsatt er det en utbredt oppfatning at barn trenger å skjermes fra informasjon og beskyttes fra for mye deltagelse. Det er også behov for konkrete råd og anbefalinger om hvordan barn kan involveres i vanskelige situasjoner gjennom eksemplifiseringer og god praksis. En dokumentarfilm om barnas stemme i barnevernet er et konstruktivt og viktig bidrag for å skape debatt, nye holdninger og bedre praksis!

Presentasjon av prosjektleder

Jeg er sosionom, utdannet i 1986, med 24 års erfaring fra barnevernsarbeid i kommunalt, fylkeskommunalt og statlig barnevern. Jeg har videreutdanning i ledelse og flere behandlings/terapiutdannelser. Siden høsten 2008 har jeg jobbet som seniorrådgiver i Fagutviklingsteamet, på regionkontoret i Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten), region sør. Høsten 2008 begynte jeg på studiet Master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold. Gjennom studiet er jeg blant annet utdannet i tekstskriving for dokumentarfilm og TV. Min masteroppgave skal være dokumentarfilmen HØR PÅ MEG!

Barnevernet er en lukket, taushetsbelagt etat som tar hånd om noen av de mest sårbare barna våre. Det er viktig at de etiske utfordringene i denne type film blir godt ivaretatt. Å kjenne barnevernet fra innsiden, fagområdet og lovverket, er en styrke for filmens innhold, utvelgelse, fremstillingsform og etikk. Jeg ønsker ikke å stigmatisere barnevernet eller fyre opp under barnevernets dårlige rykte. Det fremmer ikke barna som trenger hjelp fra barnevernet. Barnevernet skal bli omtalt og behandlet med respekt og barnevernets viktige arbeid for barna skal også fremkomme. Filmen vil være innenfor sjangeren: Interaktiv/forklarende dokumentar, med en blanding av informasjon, intervjuer og rekonstruksjoner/ visualiseringer. Intervjuene av barna under 18. år, skal anonymiseres. Ungdom over 18. skal stå frem.

Samarbeid med Høgskolen i Telemark

Barns medvirkning og deltagelse har vært et lite prioritert område i barnevernsforskning og barnevernsfaglig litteratur. Høgskolen i Telemark mener det er behov for å se på pensum, undervisningsinnhold og form vedr. brukermedvirkning i barnevernet. Praksisfeltet trenger kunnskap og metodeutvikling for å sikre at barnas stemme blir hørt. Høgskolen i Telemark, v/ førstelektor Randi Kroken og høgskolelektor Bergit Haugland, vil lage et undervisnings-opplegg om brukermedvirkning for studenter med utgangspunkt i filmen.To praksisstudenter fra barnevernspedagogutdanningen har deltatt i prosjektet høsten 2010 og to skal delta vinteren 2011. Høgskolen i Telemark har gjennom samarbeidsmidler støttet filmprosjektet med kr. 112.000,-.

Målgruppe

Filmen retter seg til ansatte i barnevern, politi og barn i barnevernet. Kommende barnevernarbeidere, studenter på høyskoler med barnevern-, sosionomutdannelse er også en viktig målgruppe for filmen. Samtidig er jeg er opptatt av at budskapet i filmen, barna og ungdommens stemmer, skal nå ut til et bredt publikum og være en vekker som skaper debatt. Disse barna fortjener oppmerksomhet.

Dokumentarfilmen m/undervisningsmateriell skal benyttes på kurs og konferanser og formidles til undervisning på høgskoler. Filmen vil bli forsøkt vist i seriøse TV-kanaler som NRK eller TV2. Jeg skal også melde på filmen til aktuelle filmfestivaler som Tromsø Internasjonale Filmfestival, Eurodok i Oslo, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Den Norske dokumentarfilmfestivalen i Volda.

Budsjett/finansiering

Filmregissør Arne B. Rostad har foretatt en budsjettvurdering. En 40 minutters dokumentarfilm er stipulert til ca. kr. 800.000,-. Jeg har i tillegg til midlene fra Høgskolen i Telemark fått kr. 650.000,- av Ekstrastiftelsen for helse og rehabilitering. Tilsammen har jeg nå kr. 762.000,- og filmen er realiserbar.

Gjennomføring og tidsplan

Mohammad Alayobi, fotograf og produsent i NRK og høgskolelektor i sosiologi Rønnaug Sørensen er mine veiledere. Regissør Arne B. Rostad skal bistå meg i regiplanleggingen og regigjennomføringen. Til filming, lydlegging og klipping, produksjonen av HØR PÅ MEG!, skal jeg benytte profesjonelle dokumentarfilm-fotografer og/eller et produksjonsselskap som har erfaring fra dokumentarfilm med barn og ungdom og kan vise til høy kvalitet i sine produksjoner. Jeg har sendt en forespørsel til ca 25 barnevernsenheter/tiltak, institusjoner og statlige fosterhjem, om å få intervjue barn fra 7 – 18 år som bor i tiltakene. Intervjuene handler om hvordan barna opplevde å bli hørt da de ble plassert. Barna anonymiseres og deres identitet skal ikke fremkomme. Så langt har jeg intervjuet 6 barn/ungdom. Jeg har hatt samtale med Landsforeningen for barnevernsbarn og Barnevernsproffene, samt filmet en brukerkonferanse i regi av barnevernsproffene. I tillegg har jeg hatt samtaler med to barnevernvakter, i Tønsberg og Oslo, og intervjuet tre barneverntjenester i Vestfold. Jeg skal også intervjue spesialister og forskere på barns medvirkning og deltagelse. Deler av filmens innhold skal baseres på disse samtalene og intervjuene.

Videre tidsplan

Vinter/vår/sommer 2011: Finne frem til aktuell forskning/ litteratur og intervjue spesialister/forskere på barns medvirkning og deltagelse. Fortesette intervju av flere barn og ungdom. Kontakte/vurdere profesjonelle filmfotografer/ produksjonsselskap og inngå avtaler. Foreta filmopptak, intervjuer, isenesette og filme rekonstruksjoner av hendelser. Gjøre utvelgelse, klipping og lydlegging. Etablere referansegrupper bestående av barnevernsbarn, barnevernsansatte og lærerer og studenter fra Høgskolen i Telemark. Prøve ut filmen i referansegruppene. Utarbeide en undervisningspakke med utgangspunkt i filmen i samarbeid med Høgskolen i Telemark

Høst 2011: Ferdig film for distribusjon til TV- kanaler, barneverntjenester i kommunene, Barne-, ungdoms- og familieetaten og de organisasjonene som har støttet prosjektet. Prøve ut undervisningspakken ved Høgskolen i Telemark.

Vinter/vår 2012: Melde på filmen til aktuelle filmfestivaler. Tilby/selge filmen med undervisingspakken til alle Høgskoler som har sosionom-, barnevern- og politiutdanning.

***

Med vennlig hilsen

Janne Berge

Ryllikveien 38, 3154 Tolvsrød, tlf. 46 61 82 81, e-mail: janne.berge@bufetat.no

Kilde:Jannes stemme

---------

 

Hurdalsjøen 2012

 

Opp

صالح موسویwww.kallaj.com © Saleh Mousavi