به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

(پائولو کوئلیو)

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

عشق چیست؟

 

میراث خویشتن را رها کردن

ز هر چه گذشتن

ز هر که بریدن

ز خود فرا شدن

به یار پیوستن

_ حتی اگر رویائی بیش نباشد _

در رویا زیستن

به عشق اندیشیدن

به یار دل بستن

ز یار گسستن

در تنهائی و غم نشستن

درد هجران کشیدن

زانوی غم بغل کردن

در انتظار نشستن

با اشک چهره شستن

با فراق همنشین بودن

با درد مانوس بودن

ز هر چه گسستن

به امید پیوستن

دیوانه بودن

با خود و با دیوار سخن گفتن

و

با هجران زیستن

 

صالح موسوی

07.12.1992

===================

عشق

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi