به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

(پائولو کوئلیو)

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

عشق و زندگی

 

زندگی و عشق

 مکمل همدیگرند

 

زندگی بدون عشق

زیستن در ابهام است

سردرگمی و حیران است

پریشانحالی و درماندگی است

 

و آنکس که زیستی بی عشق پیشه کند

می زید چرا که باید زیست کند

نه از برای آنکه میخواهد زیست کند

و آنگاه زیستن را پوچ می یابد

 

و اما عشق بدون زندگی

خواب و خیال است

در تجسم و در رویا زیستن است

چرا که عشق در زندگی معنا می یابد

چرا که عشق در زندگی پویا می گردد

و بدون آن میرا میشود

 

زندگی را عشق پویا می سازد

و عشق را نیز زندگی

 

زندگی است که به عشق حیاتی واقعی میبخشد

و عشق است که به زندگی شور و ایمان میبخشد

 

ولی من در اینجا تضادی نیز بین عشق و زندگی میبینم

و آن تضاد این است

عشق با از بین رفتن زندگی

برایش مرگی متصور نیست

ولی زندگی را بدون عشق

مرگ گریبانکیر است

 

صالح موسوی

22.07.1993

===================

عشق

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi