به سایت کلج خوش آمدید

                                                                                                                   If you cannot read the persian text on this web-site, please click    here

                                                        & follow the constructions

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ: MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENTFAMILY : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

زن

 

زن از آن روزی که به مرد آموخت که غریزی زندگی نکند بلکه با اراده و آگاهی، مورد تعرض و ظلم هر آنکس که از آگاهی انسانها هراس دارند قرار گرفته است. اولین زن حوا به اولین مرد آموخت که فقط با غرایزت زندگی نکن بلکه عقل و علم و آگاهی و بینش و دانش را نیز به خود بیارای. زن این چنین برای ما مردها راهگشا بوده و ما این چنین درحق این راهگشایان جفا میکنیم. قدری انصاف بدهید اگر حوا نبود ما مردها هنوز مثل حیوان زندگی میکردیم. ای راهگشایان ما را اول ببخشید و سپس همواره راهگشائی کنید که ما سخت به راه می آئیم.

درود بر همه زنان و نیز همه مردانی که ارزش واقعی زن را درک میکنند و آن را محترم و عزیز میشمارند

02.07.11

 

نوشته های من

 
 

 صالح موسوی  www.kallaj.com   Saleh Mousavi