شکست

من شکست خود را باور میکنم

می پذیرم که تا امروز شکست خورده ام

اما نمی پذیرم کاین شکست

مرا در تمامیت خویش خمیده کند

تکلیف من چیست؟

تکلیف من سر برون آوردن

از میان خرابی های این شکست است

برخاستن و قد راست کردن است

ولی من هرگز صورتم را با سیلی سرخ نخواهم کرد

چرا که معتقدم

یا باید صورتم در مسیر طبیعی خویش سرخ شود

و یا اگر امکانی برایش متصور نیست

باید که به زردی گراید

اینکه سرخی نصیبم باشد یا زردی

کاری است که بر من و سرنوشت من مربوط است

و من تلاش خویش خواهم نمود

اگر موفق شدم

کانوقت میتوانم آثار شکست را از بین ببرم

ولی اگر موفق نشدم

باز از کار خویشتن راضی ام

چرا که مسئولیت خویش را انجام داده ام

و البته توکل بر خدا دارم

صالح موسوی

27.09.1993