www.kallaj.com

زن

زن از آن روزی که به مرد آموخت که غریزی زندگی نکند بلکه با اراده و آگاهی، مورد تعرض و ظلم هر آنکس که از آگاهی انسانها هراس دارند قرار گرفته است. اولین زن حوا به اولین مرد آموخت که فقط با غرایزت زندگی نکن بلکه عقل و علم و آگاهی و بینش و دانش را نیز به خود بیارای. زن این چنین برای ما مردها راهگشا بوده و ما این چنین درحق این راهگشایان جفا میکنیم. قدری انصاف بدهید اگر حوا نبود ما مردها هنوز مثل حیوان زندگی میکردیم. ای راهگشایان ما را اول ببخشید و سپس همواره راهگشائی کنید که ما سخت به راه می آئیم.

درود بر همه زنان و نیز همه مردانی که ارزش واقعی زن را درک میکنند و آن را محترم و عزیز میشمارند

02.07.11