Kallaj

Èå ÓÇیÊ ˜áÌ ÎæÔ ÂãÏیÏ

                                                                                                                 If you cannot read the persian text on this web-site, please click  here

                                                        & follow the constructions

Birmingham

++++++++

Birmingham

Status

STUDIETUR TIL BIRMINGHAM 4. – 8. NOV 2008

PROGRAM

Tirsdag 4.nov

20.50:                                      Avreise Torp – Birmingham (NB: Oppmøte Torp 18.50)

Onsdag 5.nov:

07.00 - 08.00:                         Frokost

09.00 – 12.00:                         Tide Centre (Teachers in Development Education)

                                               Orienteringer/ samtale v/ Scott Sinclair

12.00 - 14.00:                         Lunch/ transport til Birmingham University                                                                               Birmingham University/School of Education          .            Professor Gary Thomas:

Inkludering i skolen

16.00 – 18.00:                         Professor Clive Harber:

                                               Utdanning for demokrati

20.00 --                                  Middag -  

Torsdag 6 nov:

07.30 – 08.30:                         Frokost

09.30 –12.30:                          Birmingham University/InstituteofAppliedSocial Studies:

                                               Dawn River: Brukermedvirkning i undervisningsprosessen

                                               Lunch

12.30 – 13.30                         Transport Universitetet – Barnardos - Droitwith

13.30 – 16.00                         Sosialarbeider: Mary Harber:

                                               Arbeid med- og i familier som har funksjonshemmede barn

16.30 – 17.00.                        Transport tilbake til universitetet

17.30 – 19.00:                         Birmingham universitet/ Institute og Applied Social Studies

˜áÌ ÑæÓÊÇیی ÇÓÊ ÏÑ ÈÎÔ ØÇÑã ÓÝáی ÇÓÊÇä ÞÒæیä¡ ÏÇÑÇی ÈÇ۝åÇی ÏÑåã ÊäیÏå ÒیÊæä æ ÞáÚå ÊÇÑیÎی ÔãیÑÇä. Çیä ÑæÓÊÇ ÇÒ ÑæÓÊÇåÇی ÑÏԐÑی ÇیÑÇä ÇÓÊ. Ïåí ÇÒ ÏåÓÊÇä ØÇÑ㠁Çííä ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÈÎÔ ØÇÑã ÓÝáی ÔåÑ ÞÒæیä æÇÞÚ ÇÓÊ æ918 Êä Ó˜äå ÏÇÑÏ. ÇÒ ãÔÇåیÑ Çیä ÎØå ãیÊæÇä ÈÑ ãÑÍæã ÍÇÌ ÍÈیÈ Çááå ˜ÔÇæÑÒ ã˜ÇÝÇÊی (Çæáیä ÔÎÕی ˜å ÒیÊæä ÑÇ ÏÑ ÈÇҐÔÊ ÇÒ ÓÝÑ ÝáÓØیä Èå ÇیÑÇä ÇæÑÏ æ ÏÇÑÇی ÓæÇÏ æ ãÚáæãÇÊ ÝÑÇæÇäی ÈæÏå ÇÓÊ)ºÍÖÑÊ ÂیÊ Çááå ÇáÚÙãی ãÑÍæã ÍÇÌ ÇÞÇ ÓیÏ ÍÓیä ãæÓæی(ãÚÌÒÇÊ ÝÑÇæÇäی ÇÒ ÇیÔÇä äÞá ÔÏå ÇÓÊ)ºÂÞÇ ÓیÏ ˜ÇÙã ãæÓæی(˜ÏÎÏÇ æ ÈÒѐ ˜áøÌ)ºÓیÏ ÕÇáÍ ãæÓæی æ... ÇÔÇÑå äãæÏ. áÛÊ "˜áøÌ" Èå ãÚäÇی "ãÑÏÇä ÏÑÔÊ æ ÊæÇäÇ" ãیÈÇÔÏ.

Director of Community Mental Health Programmes, Ric Bowl:

Utviklingen av policy, praksis og opplæring innen tvangsplasseringer; tvangsbehandling og brukerne          av service innen mental helse.                                                                     

20.00:                                      Fellesmiddag på den lokale puben. m/ gjester

Fredag 7.nov:

07.30 - 08.30:                         Frokost

10.00 - 17.00                          Barnardos/Harris House

                                                Children service manager:Sheereen Kahn og Hugh Sheriffe:

Støtteprogrammer for familier med funksjonshemmede barn

                                                Barnardos/Foxhollies Children Centre:

Children Service Manager:Michelle Beasley

Arbeid med særligutsatte familier

Barnardos/Arch Project: Teresa Quinn og Nicola Myhill:

Arbeid med emosjonell resiliens for individer, grupper, barn og foreldre.

                                               Lunch legges inn i løpet av denne bolken

17.00----------                                   Fri dressur – og kanskje en felles middag i byen eller på Puben

Lørdag 8.nov:

08.00 – 09.00:             Frokost          

09.00-----                   Fri dressur: Shopping for de med svart belte.

                                    For de andre: Museum og annen kulturell aktivitet

15.00:                          Samling på jernbanestasjonen  

Her er noen linker som bør være til hjelp (Steder vi besøkte):

Visit Birmingham

Tide~ global learning

University of Birmingham

«Birmingham» har flere betydninger.

Birmingham er Englands nest største by, med rundt 992 100 innbyggere (2002). Den ligger i det seremonielle grevskapetWest Midlands, og er administrasjonsby for regionenVest-Midlands. Byen er en enhetlig myndighet. Tar man med omkringliggende byer, som i praksis er forsteder til Birmingham, er befolkningen i overkant av 2,5 millioner.

Byen går ofte under kallenavnet Brum, og dialekten som snakkes der kalles Brummie. Et eldre, lokalt navn på byen er Brummagem.

Birmingham har en av de mest etnisk og kulturelt blandede befolkninger i Storbritannia. Det er store grupper fra Vestindia og India, og en stor gruppe fra Irland, samt betydelig innslag av mennesker fra andre deler av verden. Byens parade på St. Patricks dag er den tredje største i verden, etter New York og Dublin.

Det er omkring 60 km med kanaler innenfor bygrensen, og det meste av dem er fortsatt farbare. Kanalene var sentrale i byens vekst under den industrielle revolusjon. Det nevnes ofte at Birmingham faktisk har flere kilometer med kanaler enn Venezia; det er korrekt, men en urettferdig sammenligning da Birmingham er en svært mye større by.

 Historie

Området var bebodd i romersk tid, og det gikk flere romerske veier dit. Den var da først og fremst en militærgarnison.

I angelsaksisk tid var Birmingham en liten landsby. Den første skriftlige kilde som nevner den er Domesday Book (1086).

I det 12. århundre ble landsbyen et markedssted, og innen det 17. århundre hadde den blitt et viktig produksjonssted. Den var særlig kjent for produksjon av håndvåpen. Mye av våpnene til Oliver Cromwells styrker under borgerkrigen ble laget i Birmingham.

Under den industrielle revolusjon nøt byen godt av kull- og jernforekomster i nærheten, samt at det allerede fantes mye god arbeidskraft. Den kunne derfor vokse til et stort indudstrisenter. I begynnelsen av det 19. århundre ble Birmingham sentrum i det britiske kanalnettverket, og senere i jernbanenettverket.

I viktoriansk tid vokste befolkningen til over en halv million, og byen ble dermed den nest største i Storbritannia. Den fikk status som city i 1889.

Under andre verdenskrig ble byen kraftig bombet, og sentrum måtte derfor renoveres og gjenoppbygges i 1950- og 1960-årene. Birmingham ble etter dette ofte beskrevet som en «betongjungel», og ble jevnt over omtalt som en stygg by.

I senere år har sentrum blitt grundig renovert, blant annet med små grønne lunger, restaurering av gamle gater, bygninger og kanaler, og fjerning av upopulære fotgjengerunderganger.