kallaj

     

آغوش من

آغوش من انتظار ترا میکشد

و تلاش من چنین است

کاین آغوش بستری گرم و نرم برای تو باشد

ترا از سرما حفظ کند

خود زجر و درد کشد

ولی حصاری باشد

برای عدم نفوذ هر چه سختی است در تو

برای عدم نفوذ هر ناملایمتی در تو

... آغوش من... انتظار ترا میکشد

صالح موسوی

07.12.1992