kallaj

     

نهال زندگی

همه ما انسانها که در این جهان زندگی میکنیم، کشاورزانی هستیم که محصول تولید و کشتمان، زندگی است. و زندگی یعنی هر نهالی که میکاریم. همه نهالها به بار نمی نشینند، گاهی خشک میشوند، بار نمی دهند، میشکنند و از بین میروند، ولی این سرنوشت بعضی از اینهاست. و ما کشاورزان نباید با از بین رفتن هر نهال ناامید از کاشتن نهالانی دیگر شویم، بلکه باید نهالهائی دیگر را آزمایش کنیم. ولی با از بین رفتن هر نهال باید که تجربه ای برگیریم تا در کاشتن نهال دیگر از آن بهره مند شویم. و اگر دیدیم هر نهالی که میکاریم می خشکد، بداتیم که در زمین نامناسبی میکاریم. بنابراین باید در زمینی دیگر به نهال کاشتن ادامه دهیم. ما باید که نهال های مختلف را در شرایط و مکان های مختلف آزمایش کنیم. ولی هرگز نباید از کاشتن نهال ناامید شویم، چرا که بهرحال نهالی میتوانیم یافت که بارور شود

صالح موسوی

26.09.1993