kallaj

     

امید

امید عشق است

امید شور است و ایمان

امید مفهوم زندگی است

امید نور است

نوری در تاریکی

شعله ای در ظلمت

امید فانوس کشاورزی است

در آبیاری مزارع در شبی تاریک

از برای نیفتادن در چاه

از برای شناخت محیط، آگاهی بر شرایط

امید تابلوی راهنمائی است

در جاده ای ناشناخته و گمنام

از برای بیراهه نرفتن

از برای بیهوده نپیمودن

امید راهبر است و رهنما

امید توان و انرژی است

در رسیدن به هدف

امید فکر برخاستن از خواب شب

از برای آغاز فردائی دیگر

قدبرافراشتن از پس مشکلات عدیده

فرشته رهائی از یاس و بدبینی

عصای راه

آسایشگه خستگان

برای باز یافتن انرژی

برای دوباره پیمودن راه

شکوفائی انسان

یافتن مسیر و جهت زندگی

برای بیهوده نپیمودن

گرمی بخش تن

در زمستان سرد مصائب

و

نسیم خنک و ملایم

در تابستان داغ مشکلات

صالح موسوی

24.11.1993