www.kallaj.com

     

در سوگ مادر

مادر ما را تنها گذاشت

ناتوانیم از تحمل درد نبودنت

ناتوانیم از نبود حضور پیوسته و ارزشمندت در زندگیمون

مادر

مادر تو همیشه پرتوان بودی همیشه صبور بودی همیشه مقاوم بودی

مادر قدری از توان و صبوری و مقاوم بودنت برما ببخش تا بتوانیم نبودت را تحمل کنیم

مادر

تو به همه ما عشق دادی امنیت دادی

مادر

مادر تو به من زندگی دادی نه فقط با تولد من بلکه با تربیت درست من

مادر تو به من عشق دادی و به من عشق یاد دادی

مادر تو بمن یاد دادی که من همیشه به انسانها عشق بورزم و از هر تنفری به هر انسان دوری گزینم

مادر من آنقدر شاگرد خوبی نبودم که بتوانم به همه انسانها عشق بورزم ولی از تو یاد گرفتم که از هیچ کس متنفر نباشم

مادر مادر مادر

مادر تو همه این کارها را کردی بدون اینکه در پی پاداشی باشی بدون اینکه پاداشی بگیری

مادر تو ذره های خوبی مرا بزرگتر از آنچه که بود و دریای پر عظمت مهربانی و صفا و وفای خود را به اندازه برکه ای کوچک جلوه دادی

مادر تو بمن یاد دادی که مهربانی کردن ما انسانها یک وظیفه هست و انسان برای انجام وظیفه نباید دنبال پاداش باشد و نباید بر سر کسی منتی بگذارد

مادر

مادر تو مادر من بودی

مادر تو پدر من بودی

مادر تو دوست خوب من بودی

مادر تو استاد من بودی

حال ببین حال زار مرا در نبود این همه عظمت

مادر دعایم کن

مادر دعایم کن که داغ نبودنت را بتوانم تحمل کنم

مادر حتی بعد از مرگت همچنان نیازمند توام یاریم کن

مادر تو خود مهربانی هستی خود عشقی

مادر مادر مادر

مادر دلتنگ آغوش گرمت هستم و از نادانی خود سخت رنجیده ام برای همه آن موقعیتهائی که میتوانستم تو را در آغوش بگیرم و غفلت کردم

مادر تو همیشه بزرگ بودی و من همیشه ناتوان و عاجز

مادر مادر مادر......

مادر آسوده بخواب که وقت آسودگی توست

مادر تو هرگز وقتی برای آرامش و آسودگی خود قرار ندادی تا مبادا از ما غافل شوی و حال مادر نوبت توست که آسوده باشی که آرام باشی

مادر تو حتی با مرگ خود به من ارزش دادی

درود بر تو مادر و درود بر همه مادران و همه زنان

سخنان فرزندی در سوگ مادرش در مراسم بزرگداشت مادر

++++++