www.kallaj.com

امشب شرابی نوشیدم

امشب شرابی نوشیدم

کافی نبود

کنیاک نوشیدم

تا فریاد زنم

فریاد درون

... ... فریاد میزنم

نعره میزنم

ناله میکنم

آیا فریاد رسی هست؟

من کیستم؟

من پر دردم

پر از فریاد و ناله

پر از فریاد های برنیامده

حال مرا درمی یابی؟

تو کجائی؟

بنما خود را

ظهورت را

وجودت را

نفست را

صدایت را

جلوه گری کن

تا در فریادم آمیخته شوی

تا فریادم را مامن باشی

تا فریادم را پاسخگو باشی

تا دردم را درمان باشی

تا خالی وجودم را پر کنی

پر کنی از عطر عشق

از عطر دوستی

از طراوت مهربانی

از وحود انسان

از لطافت زن......

صالح موسوی

چهارم اکتبر 2011

نوشته های من

عشق

نظرات شما در مورد نوشته های من